Резултати


ИП1: Европейски перспективи в (оценяването по) гражданското образование

С този продукт се стремим да предоставим някои отделни резултати: публикация за дефинициите на ключовите понятия в проекта (формативно оценяване, гражданско образование …), преглед на учебните цели по гражданско образование и проучване, целящо да идентифицира основните предизвикателства и нуждите от учители при проектирането, прилагането и оценката на гражданското образование. Въз основа на проучването ИП1, ще можем да идентифицираме ключови принципи необходими за разработването на ИП2,3,4.

ИП2: Опис на иновативни образователни практики в гражданското образование

Ще предложим начин за описване и споделяне на иновативни образователни практики на гражданското образование, включително ролята на оценяването и как са вписани в местния контекст. Ще изградим рамка, за да дефинираме и опишем добри практики в образователната сфера. Тези иновативни образователни практики ще бъдат събрани в онлайн опис с отворен достъп.

ИП3: Колекция от контекстуализирани формативни методи на оценяване по гражданско образование

Ще изберем и опишем методи за оценяване, които се използват в различен контекст. Ще ги трансформираме в инструменти, които могат да се използват в рамките на гражданското образование. Ще започнем със събиране на общи примери за формативно оценяване на уменията за учене и ще илюстрираме как те могат да бъдат използвани в контекста на гражданското образование. След това всеки партньор ще приложи контекстуализирани версии на тези методи за оценяване в своята мрежа от училища. Участниците ще бъдат обучени да прилагат методите за оценяване и да предоставят обратна връзка на обучаваните. Въз основа на опита на учителите и други заинтересовани страни по време на тези изпитания, методите за оценяване ще бъдат обогатени и уточнени.

ИП4: Устойчивост и жизнеспособност

Ще се фокусираме върху устойчивостта и жизнеспособността на резултатите от проекта. Ще изготвим препоръки за местни, национални и европейски образователни политики и практики. Също така, планираме да създадем онлайн инструмент за самооценка на учителите. Същият инструмент ще позволи на потребителите на онлайн платформата да изберат методите, които са най-подходящи за тях в конкретния контекст. Този инструмент се очаква да стимулира и вдъхновява потребителите да експериментират с нови методи за оценка.

Обучения

Предвиждаме 2 международни обучения.

Обучение 1 – Актуална ситуация и планове за действие в училищата

Това обучение е първият модул от курс за професионално развитие на учители, който има за цел да изгради професионални компетентности на учители и/или училищни екипи за прилагане на методи формативно оценяване в тяхната преподавателска практика, с фокус върху гражданското образование. Нашата цел е двойна (а) да предоставим обща основа и споделено разбиране на ключовите концепции и цели на ALiCE за всички учители и свързаните с тях училища и (б) да подкрепим учителите и техните училищни екипи да създадат свой план за действие, фокусиран върху прилагането на методи за формативно оценяване по гражданско образование.

Кромержиж, Чехия, 29-30.09.2023. Свали програмата за обучението тук.

Обучение 2 – От експериментиране към устойчиво прилагане в училищата

Целта на второто обучение е двойна: (а) постигане на устойчиво изпълнение на проекта в училищата-участници и (б) изграждане на капацитет за разширяване на ALiCE извън тях. За тази цел и двете обучения ще бъдат интегрирани в платформата за обучение ALiCE и щеформират онлайн курсове (ИП 4).

Палермо, Италия, 11-12.10.2023. Свали програмата за обучението тук.